สมาคมปราบวัณโรค
 • ถนนเชียงใหม่-หางดง [108] ตำบลแม่เหียะ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-272-911
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • http://aidssti.ddc.moph.go.th/agencies/ngos/view/145...
 • สมาคมปราบวัณโรค
 • #รักษาวัณโรค
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7562908, 98.9700116   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  วัตถุประสงค์องค์กร 

  1. การสุขศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกัน การบำบัด การฟื้นคืนตัวจากวัณโรค
  2. ร่วมกับองค์การต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ได้ประสบผลสำเร็จ
  3. สนับสนุนการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับวัณโรค และผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์
  4. แสวงหาผู้ป่วย
  5. กิจกรรมอื่นที่ช่วยส่งเสริมการสาธารณสุขในจังหวัด

  กลุ่มเป้าหมาย    ผู้ที่ป่วยด้วยวัณโรค วัณโรคและเอดส์ ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา
  พื้นที่ดำเนินการ    จังหวัดเชียงใหม่

  กิจกรรมดำเนินการ   

  1.  การจัดที่พักอาศัยให้แก่ผู้ป่วยวัณโรค/เอดส์
  2. ช่วยเป็นค่ายังชีพขณะอยู่ในบ้านพัก
  3. การให้สงเคราะห์ด้านอาชีพ
  4. ช่วยเงินเป็นค่าพาหนะพบแพทย์
  5. ช่วยเป็นค่าครองชีพระยะสั้น
  6. การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและชุมชน
  7. ห้คำแนะนำปรึกษา

  ที่มาaidssti.ddc.moph.go.th