โรงเรียนยุวทูตศึกษาราชพฤกษ์
 • 216 หมู่ 1 ถนนถนนเลียงเมือง สันป่าตอง-หางดง (เลียบคันคลองชลประทาน) [ 3035 ] ตำบลหนองควาย  อำเภอ หางดง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230
 • 053-336840 ,081-950-6659 ,081-716-8917
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00
  •  |   เสาร์-อาทิตย์ 09:00-15:00
 • http://www.littlestarsambassador.com...
 • #โรงเรียนยุวทูตศึกษา
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7345864, 98.9312633   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ประวัติของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

            โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ เป็นโรงเรียนที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่ได้จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2549 ก่อตั้งโดยอาจารย์อัมพร กมลโกมุท และใช้ชื่อว่า ลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูล สถานที่เดิมบริเวณสถานรับเลี้ยงเด็กมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 31 ซอย 13 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อความต้องการของชุมชนที่จะให้โอกาสการศึกษา และพัฒนาเยาวชนในชุมชนที่ต้องการให้มีการเลี้ยงดูแลเด็กด้วยความรักความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเสมอเป็นลูกหลาน สถานที่ดำเนินการมีความสะดวกอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและปลอดภัย รับนักเรียนอายุ 1.6 - 5 ปี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกลุ่มเล็กๆ จำนวนประมาณ  8 - 15  คนต่อห้อง  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องมีภารกิจมากมายที่ต้องรับผิดชอบ อีกทั้งทางโรงเรียนได้จัดหลักสูตรควบคู่กิจกรรมอย่างมีระเบียบ มีความสนุกสนาน รวมทั้งมีความหลากหลาย ทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาการของเด็กนักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มารยาท ลักษณะนิสัย ความสามารถพิเศษในการสื่อสารทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ส่งเสริมกิจกรรมความกล้าแสดงออก ภายใต้คำขวัญของโรงเรียนว่า “เราดูแลบุตรหลานของท่านด้วยความรักและความเอาใจใส่เหมือนบุตรหลานของเราเอง” ผลที่ได้รับคือนักเรียนเด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีเลิศตามเป้าหมายเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองจำนวนมาก 

            ในปีพ.ศ. 2557 สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูล และโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา อำเภอสารภี มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ชูเกียรติ-อาจารย์อัมพร กมลโกมุท ผู้บริหารโรงเรียน จึงมีโครงการขยายโรงเรียน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนและตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่มากขึ้น รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดตั้งบริษัท ลิตเติ้ล สตาร์ ไบลิงกวล จำกัด ดำเนินการหาสถานที่และขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนแห่งใหม่ มีนายเกียรติพัฒน์ กมลโกมุท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนในระบบให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ (Yuwathut Suksa Patana Rajapruek School)” มีที่ตั้งอยู่เลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนประเภทสามัญศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษา ชั้นเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนในลักษณะทั่วไป (ชั้นเตรียมอนุบาล) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) และมีโครงการที่จะเปิดต่อไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ระบบการบริหารงานตามแบบของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสารภี Little Stars ได้เปลี่ยนเป็น Little Stars Ambassador Bilingual School หรือโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

  ที่มาlittlestarsambassador.com

   


กิจกรรม