ทอช คบเพลิง (ไทย์แลนด์)  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
 • 210/2 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • -----------
  • สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว
 • http://www.torch.co.th/...
 • ทอช คบเพลิง (ไทย์แลนด์)
 • #ปุ๋ย #ผลิตภัณฑ์เกษตร
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7750990, 98.9809610   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  เครือทอช ถือกําเนิดจากภาระใจของเกษตรกรคนหนึ่ง ที่ในอดีตนั้นเขาเคยล้มเหลว กับอาชีพของเกษตรกรมาอย่างยาวนาน ในช่วงเวลาที่ล้มเหลวนั้นก็มีบ้าง ที่บางครั้งสําเร็จ แต่ก็น้อยครั้ง เขาบอกว่า ในอาชีพเกษตรกรนั้นไม่ว่าจะสําเร็จหรือล้มเหลว มันมีความรู้สึก บางอย่างที่ทําให้เขาเลิกลาอาชีพเกษตรกรนี้ไม่ได้
  เนื่องจากเขาได้สํานึกเสมอว่า "เกษตรกร คือ ผู้ให้ชีวิต" และ "แผ่นดินที่ทํากินนั้นเป็นมรดกจากสวรรค์ และเกษตรกรเท่านั้นที่ได้ครอบครองพินัยกรรมจากสวรรค์นี้"

   เขาจึงคิดค้นและค้นคว้าผิดบ้างถูกบ้างจนกระทั้งการต่อสู้ที่ยาวนานเพื่อจะเอาชนะ ปัญหาต่างฯที่เกิดขึ้นในอาชีพการเกษตรและแล้วชัยชนะที่เขาได้ค้นพบก็เป็นของ เกษตรกรไทยเมื่อเขาได้ค้นพบว่า สาเหตุหลักและปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปลูกพืชหรือการ ผลิตผลผลิตของเกษตรกรนั้นคือ "การหย่าร้างกับธรรมชาติ" ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดของ เกษตรกรโดยที่เกษตรนั้นได้ใช้สารเคมีต่างฯเข้ามาผลิตผลผลิตมากเกินไปมาก จนทําให้เกิดผลกระทบที่เรียกได้ว่า"หย่าร้างกับธรรมชาติ ด้วยสารเคมี"

   แต่ วันนี้ คุณ ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ประธานบริษัทเครือทอช อดีตลูกเกษตรกร และปัจุบันเขาเองก็ยังเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่เขาได้ค้นพบว่าทางรอดของเกษตรกรนั้นมีอยู่

  สามทางรอดเท่านั้นคือ
  1 ต้นทุนต้องต่ำ
  2 ผลผลิตต้องเพิ่ม
  3 คุณภาพผลผลิต ต้องดี
  และ 3 ทางรอดนี้จะเกิดขึ้นได้จาก " ดินที่ดีเท่านั้น เพราะดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดี และปุ๋ยที่ดีคือดินที่ดี" การผลิตผลผลิตจากดินที่ดีเป็นการเข้าใจธรรมชาติและเป็นการอยู่ ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกิดประโยชน์ ร่วมกันอย่างสูงสุด ซึ้งในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตเกษตรกรและหน่วยงานรัฐก็ยังอาจจะคาดหวังและ เข้าใจผิดคิดว่าราคาขายที่สูงของผลผลิตนั้นจะทําให้เกษตรกรประสบกับความสําเร็จได้แต่ ในความจริงนั้นราคาขายไม่มีใครกําหนดได้และอีกนัยยะหนึ่งถ้าราคาขายสูงพร้อมกับ ต้นทุนที่สูงเป็นเงาตามตัวแล้วเกษตรกรจะรอดได้ อย่างไร

   แต่ในทางตรงกันข้าม คุณ ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ได้กล่าวเอาไว้ ว่าอาชีพของเกษตรกร จะประสพกับความสําเร็จได้ต้องเปลี่ยนค่านิยมพร้อมกับมีมุมมองที่ถูกต้องและต้องเข้าใจ ในธรรมชาติใหม่ด้วยการ "หันมาผลิต ผลผลิตด้วยดินที่ดี เพราะดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดี ปุ๋ยที่ดีคือ ดินที่ดี"
  เมื่อดินดี ก็จะพบกับ 3 ทางรอดคือ 1 ต้นทุนต่ํา 2 ผลผลิตเพิ่ม 3 ผลผลิตดีมีคุณภาพคุณ ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ยังปรารถนาที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้รับการ ยกชูจากสังคมรอบข้างรวมไปถึงการมีฐานะที่มั่นคงและมั่งคั่งจากอาชีพเกษตรกรของตนดั่งประโยคที่ว่า"เกษตรกรไทย มิใช่ผงธุลีชน แต่ เขาคือ...เสรีชนคนสร้างชาติ" หรือ "เกษตรกรไม่ใช่คนรากหญ้าแต่เขาคือ...ผู้ให้ชีวิต"

  บริษัท ทอช คบเพลิง จํากัด จึงได้ถือกําเนิดขึ้นมา โดยมีผลิตภัณฑ์ ทอช ตราคบเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้เกษตรกรผลิตผลผลิตจากดินที่ดีได้นอกจากนี้ คุณประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ยังได้เล็งเห็นความสําคัญของการเป็นต้นแบบ ของเกษตรกรไทย จึงได้จัดตั้ง บริษัท ทอช คนทํานา จํากัด ขึ้น โดยมีผืนนากว่า 3,000 ไร่ ณ อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชรเพื่อใช้เป็นต้นแบบสําหรับการเรียนรู้ของ เกษตรกรไทย ในการศึกษา ดูงาน ฝึกอบรมและคุณ ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ยังได้จัด ตั้ง โครงการ ทอช ทํานา ร่วมกับชุมชนด้วยการแบ่งปันผืนนาให้ชาวนาที่ไม่มีที่นาเป็นของ ตนเองทํา ครอบครัวละ 30 ไร่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าและไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าว ผลผลิตแบ่ง คนละครึ่ง

  ด้วยนโยบาย "ต้องผลิตข้าวด้วยดินที่ดี เท่านั้น ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง นาปีปลูกข้าวหอมมะลิ นาปรังปลูกข้าวหอมปทุม"ยิ่งไปกว่านั้นคุณประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ยังมีความปรารถนาที่อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความรักและมีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน เพราะคุณ ประเสริฐ อัคร ศิริกาญจนะ มีความเชื่อว่า "ความรักนั้น ยิ่งใหญ่ และ ชนะได้ทุกสิ่ง"จึงได้จัดตั้งมูลนิธิ ทอช แสงส่องทางชีวิต เพื่อช่วยเหลื่อสังคมในด้านต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งสถาบันฝึก อบรม เลิฟโอเชี่ยน

  ในการเผยแพร่หลักคิดในเรื่องการดําเนินชีวิตและดําเนินธุรกิจด้วยความรักแบบพ่อแม่มีต่อลูกโดยปราศจากกลยุทธ์ และเล่ห์เหลี่ยม ไม่มีการแข่งขัน ใช้แต่ การพัฒนา และการแบ่งปันคุณประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ยังเชื่อว่าธุรกิจไม่ใช่ความเสี่ยง แต่ธุรกิจคือความมั่นคง ดังนั้น นักธุรกิจ จึงต้องสร้างความั่งคั่งที่มั่นคงให้กับผู้บริโภค และ ความสำเร็จของผู้บริโภคต้องมาก่อน

  ที่มา torchfarmer.com


กิจกรรม