เล็กการปัก รับงานปักด้วยจักรคอมฯ

กิจกรรมในเชียงใหม่