ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 0-5394-3412
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • http://www.cs.science.cmu.ac.th/...
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • #วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8036992, 98.9524677   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • TEL. : 0-5394-3412
  • ธุรการ : กด 0 หรือ 101
   หลักสูตรปริญญาตรี : กด 103
   หลักสูตรปริญญาโท-เอก : กด 105
  • FAX : 0-5389-2281
  • WWW : cs.science.cmu.ac.th
  • Email : compsci@cmu.ac.th


  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการเป็น กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ภายในภาควิชาคณิตศาสตร์ และเปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ในปีการศึกษา2530 ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการเปิดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          ปัจจุบันภาควิชาได้เปิดหลักสูตรทั้งระดับ ปริญญาตรี โท และ เอก ในระดับ บัณฑิตศึกษาเปิด ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ทั้งแผน ก และ แผน ข ได้ผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีไปแล้ว กว่า 1000 คน ปริญญาโท กว่า 200 คน เข้าสู่สังคม โดยเป็น เจ้าของกิจการ พนักงานบริษัท อาจารย์ มหาวิทยาลัย ข้าราชการ และ อื่นๆ      
          ด้านงานวิจัย  คณาจารย์ของภาควิชาได้ผลิตผลงานด้านวิจัยใน หลาย ๆ สาขา เช่น  Theory of computation, Bioinformatics, NLP, Biomedical Engineering, Software Engineering, Networking, Evolutionary Algorithm  เป็นต้น
  ด้านบริการวิชาการ  ภาควิชาได้จัดอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ  ต่าง ๆ มากมาย เพื่อถ่ายทอด  แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ สู่ชุมชน  ระหว่างนักวิจัย  นักศึกษา  และ นักเรียน  ในปี 2010 ภาควิชาเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ NCSEC  และการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติครั้งที่ 6
          ด้านความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งใน และ ต่างประเทศ  ภาควิชาได้ลงนามบันทึกความจำ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น University of  Woolongon (ออสเตรเลีย), Armstrong Atlantic State University (อเมริกา),National Chung Cheng University (ไต้หวัน)  เป็นต้น
          บุคลากรของภาควิชา  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาควิชาให้เป็นภาควิชาชั้น แนวหน้าของประเทศ เพื่อสอดคล้องวิสัยทัศน์ ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ วิจัยที่เป็นเลิศระดับสากล และมีการจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่นำไปสู่การพึ่งตนเอง

  ที่มา cs.science.cmu.ac.th


กิจกรรม