งานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก

กิจกรรมในเชียงใหม่