ที่ว่าการอำเภอสารภี
 • 53 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน [106] ตำบลยางเนิ้ง  อำเภอ สารภี เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140
 • 053-321-253
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • http://www2.amphoe.com/menu.php?am=164&pv=13&mid=1...
 • ที่ว่าการอำเภอสารภี
 • #ทำบัตรประชาชน #แจ้งย้ายออก #ทะเบียนบ้าน #ขอเลขที่บ้าน #ทะเบียนราษฎร #แจ้งเกิด #แจ้งตาย
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7134342, 99.0362987   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  คำขวัญอำเภอสารภี

  “ ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน เมืองโบราณเวียงกุมกาม พระนอนบวรงาม เชิดชูนามสารภี”

  อำเภอสารภีเดิมชื่อ " อำเภอยางเนิ้ง" ตั้งเป็นอำเภอเมื่อ ปี พ.ศ.2434 (ร.ศ.109) คำว่ายางเนิ้งมาจากคำว่า " ต้นยาง " กับ " เนิ้ง " เป็นภาษาพื้นเมืองแปลว่าโน้มเอน ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2470 ท้าวพระยาขุน พร้อมด้วยประชาชนได้เสนอต่ออำมาตย์ตรี พันธุราษฎร นายอำเภอสมัยนั้นว่าควรเปลี่ยนชื่ออำเภอยางเนิ้ง เสียใหม่เนื่องจาก ไม่ไพเราะจึงเปลี่ยนชื่อเป็น " อำเภอสารภี"  ซึ่งเป็นชื่อของตำบลหนึ่งในอำเภอ คำว่า " สารภี " เป็นชื่อของดอกไม้ไทยสีเหลืองมีกลิ่นหอมมาก เป็นต้นไม้ยืนต้นมีอายุยืนและมีมากที่วัดสารภี ตำบลสารภี
  ที่มา amphoe.com

  อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การทําบัตรประจําตัวประชาชน

  1. บัตรหาย 100 บาท
  2. บัตรชํารุด 100 บาท
  3. บัตรถูกทําลาย 100 บาท 100 บาท
  4. เปลี่ยน / แก้ไข ชื่อตัวชื่อสกุล / เปลี่ยนที่อยู่
  5. ทําบัตรเกินกําหนด ปรับไม่เกิน 100 บาท

  การแจ้งการเกิด (คนไม่มีสัญชาติไทย)

  1. กรณีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
  2. หนังสือเดินทาง พร้อมคําแปลเป็นภาษาไทยของบิดาและมารดา
  3. แบบ ท.ร.๓๘/๑
  4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
  5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล

  *หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด

  การแจ้งการย้ายออก
  1. ผู้มีหน้าที่แจ้งคือ เจ้าบ้านหรือผู้ที่จะย้ายออก
  2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
   • บัตรฯ ของเจ้าบ้านและผู้ย้ายออก
   • สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะย้ายออก
   • สูติบัตร(กรณีบิดา-มารดา แจ้งให้บุตรผู้เยาว์ )

  การแจ้งย้ายเข้า (ย้ายปกติ-ย้ายปลายทาง)

  1. ผู้มีหน้าที่แจ้งคือ เจ้าบ้านและผู้ที่จะย้ายเข้า
  2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
   • บัตรฯของผู้ที่จะย้ายเข้าและของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
   • สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะย้ายเข้า
   • ใบแจ้งการย้ายที่อยู่(ย้ายเข้าปกติ)
   • สําเนาทะเบียนบ้านเดิม ของผู้ที่จะย้ายเข้า (ย้ายปลายทาง)
   • สูติบัตร (กรณีบิดา-มารดา แจ้งให้บุตรผู้เยาว์)

  *หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด

  การแจ้งการเกิด (คนไทย)

  1. ผู้มีหน้าที่แจ้ง คือ เจ้าบ้าน หรือ บิดา-มารดา
  2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
   • หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด
   • บัตรประจําตัวผู้แจ้ง
   • บัตรประจําตัว บิดาและมารดา
   • สําเนาทะเบียนบ้าน
   • หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล
   • ทะเบียนสมรส หรือ
   • หนังสือยินยอมให้ใช้ชื่อสกุล จากมารดา

  กรณีบุคคลบนพื้นที่สูง หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง

  1. บัตร และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
  2. บัตร และสําเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา และมารดา
  3. ทะเบียนประวัติของบิดาและมารดา
  4. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล


กิจกรรม