สำนักงาน กศน. (แม่ริม) เชียงใหม่
 • 157 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่ริม [1001] ตำบลดอนแก้ว  อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210
 • 053-121177 ,053-121181
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • http://cmi.nfe.go.th...
 • สำนักงาน กศน. (แม่ริม) เชียงใหม่
 • #การศึกษานอกโรงเรียน #การศึกษานอกระบบ #การศึกษาตามอัธยาศัย
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8538741, 98.9679961   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2551 ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน โดยมีรากฐานที่มั่นคงมาจาก “การศึกษาผู้ใหญ่” เริ่มตั้งแต่งวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2480 ในสมัยของพลตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี ได้ตกลงวางนโยบายจัดการศึกษาผู้ใหญ่ และแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร และในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2480 ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง การจัดแนวการศึกษาผู้ใหญ่ โดยวางโครงการดำเนินงานให้มีแบบแผนที่ดี และได้มอบให้รัฐบาลจัดดำเนินการ

  ต่อมา พ.ศ. 2481 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่ โดยมีพลตรี หลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้จัดตั้ง กรรมการพิจารณาเรื่องการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้น เป็นชุดที่ 2 และเสนอให้จัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้น ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีการจัดวางระเบียบการ ในกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่7) พ.ศ. 2483 ว่าด้วยการจัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2483 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือได้รับการศึกษาจนอ่านออกเขียนได้ ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาประเทศไทยส่วนรวม

  ในปี พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็น “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” หรือ “สำนักงาน กศน.”  อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับความรู้และความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิต และยังเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานการจูงใจให้กับภาคสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ตามวิทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป

  ที่มา http://118.173.197.99


กิจกรรม