ห้องตรวจนอกเวลาราชการ และ ห้องตรวจเด็กนอกเวลาราชการ 110 (ตรวจโรคทั่วไป)

กิจกรรม