ที่ว่าการอำเภอแม่ริม
 • ม.1 ถนนเชียงใหม่-แม่ริม [1001] ตำบลริมใต้  อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180
 • 053-297-201
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • https://www.facebook.com/ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม-1570903399840370/?rf=110100529132263...
 • ที่ว่าการอำเภอแม่ริม
 • #อำเภอแม่ริม #ที่ว่าการอำเภอแม่ริม #อำเภอสันทราย #ทำบัตรประชาชน #แจ้งย้ายออก #ทะเบียนบ้าน #ขอเลขที่บ้าน #ทะเบียนราษฎร #แจ้งเกิด #แจ้งตาย
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.9139630, 98.9451801   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  คำขวัญอำเภอแม่ริม

  “ น้ำตกแม่สา งามตากล้วยไม้ ไหว้พระบาทสี่รอย แอ่วดอยชมช้าง งามสล้างพฤกษา เจ้าแม่ดาราเป็นขวัญ มวลชนมุ่งมั่น สร้างสรรค์ความดี”

  อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การทําบัตรประจําตัวประชาชน

  1. บัตรหาย 100 บาท
  2. บัตรชํารุด 100 บาท
  3. บัตรถูกทําลาย 100 บาท 100 บาท
  4. เปลี่ยน / แก้ไข ชื่อตัวชื่อสกุล / เปลี่ยนที่อยู่
  5. ทําบัตรเกินกําหนด ปรับไม่เกิน 100 บาท

  การแจ้งการเกิด (คนไม่มีสัญชาติไทย) 

  1. กรณีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง 
  2. หนังสือเดินทาง พร้อมคําแปลเป็นภาษาไทยของบิดาและมารดา 
  3. แบบ ท.ร.๓๘/๑ 
  4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 
  5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล

   *หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด

  การแจ้งการย้ายออก 
  1. ผู้มีหน้าที่แจ้งคือ เจ้าบ้านหรือผู้ที่จะย้ายออก 
  2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง 
   • บัตรฯ ของเจ้าบ้านและผู้ย้ายออก 
   • สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะย้ายออก
   • สูติบัตร(กรณีบิดา-มารดา แจ้งให้บุตรผู้เยาว์ )

  การแจ้งย้ายเข้า (ย้ายปกติ-ย้ายปลายทาง)

  1. ผู้มีหน้าที่แจ้งคือ เจ้าบ้านและผู้ที่จะย้ายเข้า 
  2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง 
   • บัตรฯของผู้ที่จะย้ายเข้าและของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า 
   • สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะย้ายเข้า 
   • ใบแจ้งการย้ายที่อยู่(ย้ายเข้าปกติ) 
   • สําเนาทะเบียนบ้านเดิม ของผู้ที่จะย้ายเข้า (ย้ายปลายทาง)
   • สูติบัตร (กรณีบิดา-มารดา แจ้งให้บุตรผู้เยาว์)

  *หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด

  การแจ้งการเกิด (คนไทย)

  1. ผู้มีหน้าที่แจ้ง คือ เจ้าบ้าน หรือ บิดา-มารดา 
  2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง 
   • หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด
   • บัตรประจําตัวผู้แจ้ง 
   • บัตรประจําตัว บิดาและมารดา 
   • สําเนาทะเบียนบ้าน 
   • หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล 
   • ทะเบียนสมรส หรือ
   • หนังสือยินยอมให้ใช้ชื่อสกุล จากมารดา

  กรณีบุคคลบนพื้นที่สูง หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง 

  1. บัตร และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง 
  2. บัตร และสําเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา และมารดา 
  3. ทะเบียนประวัติของบิดาและมารดา 
  4. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล 

  FAX 0-5329-7201

กิจกรรม