ห้องตรวจเบอร์ 27 (วัคซีน) [ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์]

บริการวัคซีน (ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ )

วัน ตรวจเวลา
อังคาร
ฉีดวัคซีน เฉพาะผู้ป่วยนอก
13:00 - 16:00
พุธ
คลินิกโภชนาการเด็ก
08:00 - 12:00
พฤหัสบดีฉีดวัคซีน เฉพาะผู้ป่วยนอก13:00 - 16:00
REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่