ห้องตรวจพิเศษเด็ก1(OPD 27) [ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์]

บริการพิเศษเด็ก ( ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ )

วัน ตรวจเวลา
จันทร์ - คลินิกโรคติดเชื้อHIV/TB (08.00-12.00 น.)
- คลินิกพัฒนาการเด็กๅ/จิตเวชเด็ก (08.00-16.00 น.)
08:00 - 16:00
อังคาร
- คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร (08.00-12.00 น.)
- คลินิกผู้ป่วยทารกที่มีความเสี่ยงสูง (08.00-12.00 น.)
- คลินิกสุขภาพเด็กดี 08.00-16.00น (โทร.053-395-757) รับเฉพาะเด็กที่ได้รับการนัดที่เกิดในโรงพยาบาลเท่านั้น
08:00 - 16:00
พุธ
- คลินิกโรคระบบประสาทและสมอง
- วัณโรคเด็ก
08:00 - 12:00
พฤหัสบดี- คลินิกโรคผิวหนัง โรคระบบทรวงอก (08.00-12.00 )
- คลินิกพัฒนาการเด็ก จิตเวชเด็ก (08.00-16.00 น.)
08:00 - 16:00
ศุกร์
คลินิกโรคหัวใจเด็ก
08:00 - 12:00
REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่