ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 7 [ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์]

บริการตรวจจักษุ (ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ )

วันช่วงเช้า 08.00-12.00ช่วงบ่าย 13.00-16.00
จันทร์
 • คลินิกโรคตาทั่วไป
 • คลินิกตาเข
 • คลินิกต้อหิน
 • คลินิกคอนแทคเลนส์(เฉพาะจันทร์ที่4ของเดือน)
คลินิกโรคตาทั่วไป
อังคาร
 • คลินิกโรคตาทั่วไป
 • คลินิกตาเข
 • คลินิกต้อหิน
 • คลินิกรูม่านตาส่วนหน้าอักเสบ
 • คลินิกกระจกตา
 • คลินิกตาแห้ง
คลินิกโรคตาทั่วไป
พุธ
 • คลินิกโรคตาทั่วไป
 • คลินิกต้อหิน
 • คลินิกกระจกตา
 • คลินิกตาเด็ก
 • คลินิกตกแต่งดวงตา
คลินิกโรคตาทั่วไป
พฤหัสบดี
 • งดบริการตรวจตาทั่วไป
 • คลินิก CMV
 • รับผู้ป่วยนัดนอนโรงพยาบาล
-
ศุกร์
 • คลินิกโรคตาทั่วไป
 • คลินิกต้อหิน
 • คลินิกระบบประสาทตา
 • คลินิกกระจกตา
 • คลินิกสายตาเลือนลาง
คลินิกโรคตาทั่วไป

ที่มา 2.6.1 ห้องตรวจตา - งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน (cmu.ac.th)

ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
 • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรประกันสังคม
 • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่