สถานที่จัดงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม่
*จัดทุกปลายปี ธันวาคมถึงต้นปีมกราคม

ฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 80 ปีแล้วบริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนราชการในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล
  3. เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนได้นำเสนอผลงาน
  4. เป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

กิจกรรม ประกอบด้วย

  1.  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (ทุกพระองค์) ตลอดจนการจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. ร้านมัจฉากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการรวมถึงผู้ยากจน
  3. การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และเอกชน
  4. การประกวดนางสาวเชียงใหม่
  5. การจัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และของดี 25 อำเภอ ประกอบด้วย

ที่มา FAcebook Chiangmai.Province.Thailand

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่