ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค (โดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ )

หน่วยงาน
วันทำการเวลา
เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ
เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์07.30 - 12.00 น.
กายภาพบำบัด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
08.00 - 20.00 น.
ศูนย์นวดไทย
เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
09.00 - 20.00 น.
 เอกซเรย์
วันเสาร์และวันอาทิตย์
07.30 - 12.00 น.
งานบริการของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่าง ๆ ไว้ในศูนย์บริการฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ แก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนความคล่องตัว ในการบริหาร นอกจากนี้ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบริการด้าน  การตรวจสุขภาพประจำปี และ การตรวจพิเศษ (Special test)  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 4 คลินิก ได้แก่

  1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ (Medical  Technology  Clinic)
  2. คลินิกรังสีเทคนิค (Radiological Technology  Clinic)
  3. คลินิกกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy  Clinic)
  4. คลินิกกายภาพบำบัด-ธาราบำบัด  (Physical - Hydro Therapy  Clinic)

ที่มา ams.cmu.ac.th

เทรนด์
ตุลาคม 2023

กิจกรรมในเชียงใหม่