ห้องเวชภัณฑ์พิเศษ

มายเลขโทรศัพท์ประจำแต่ละหมวดงาน ของงานจ่ายกลาง
                      โทร. 053-94-5662      หมวดทำถุงมือ
                      โทร. 053-94-5663      หมวดซัพพลายสูติกรรม
                      โทร. 053-94-6670      หมวดนึ่งของและรับส่งของนึ่ง
                      โทร. 053-94-6669      หมวดซัพพลายห้องผ่าตัด OR
                      โทร. 053-94-6551      หมวดจ่ายของใช้ทั่วไป โซนสกปรก
                      โทร. 053-94-6774      หมวดจ่ายของใช้ทั่วไป โซนสะอาด
                      โทร. 053-94-6775      หมวดจ่ายของใช้ทั่วไป โซนปราศจากเชื้อ

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่