บริษัท เอส. ที. มอเตอร์เจียงใหม่

กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน