หอพักนักศึกษาหญิง 2 (เฮือนลีลาวดี) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประวัติของหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายมุ่งเน้นให้หอพักนักศึกษาเป็นศูนย์อาศัย ศึกษา และเอื้ออาทรต่อกัน (Living, Learning and Caring Center) กล่าวคือ เป็นทั้งที่พักอาศัย เป็นสถานที่ศึกษา และเป็นสถานที่พัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เสริมให้แก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิต เช่น การติวทางวิชาการ การสอนภาษาต่างประเทศ การฝึกอบรมบุคลิกภาพ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพอิสระ มีการจัดสถานที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดให้มีห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กระทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมทำบุญหอพัก กิจกรรมพัฒนาหอพัก การประกวดห้องพัก กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมของหอพักนักศึกษาให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เย็นสบาย และปลอดภัย

สำนักงานหอพักนักศึกษา มีหอพักนักศึกษาในสังกัดจำนวน 18 อาคาร ได้แก่ หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1,3,4,5,6 และ 7 , หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 - 8 , หอพักสีชมพู , หอพักแม่เหียะ และหอพัก 40 ปี

ที่มา udo.oop.cmu.ac.th

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่