Never Again หยุด ย่ำ ซ้ำ เดิน

  • 10 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7914424, 98.9633211
  • นำทางโดย Google map

    นิทรรศการว่าด้วย พยานหลักฐาน ของการควบคุม คุกคาม ปราบปราม ที่ทั้งหยุดยั้งและเหยียบย่ำพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศมานานกว่า 5 ปี เพื่อจุดประกายหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะไม่เกิดซ้ำ และมีหนทางเดินต่อไปด้วยกัน เข้าชมฟรี วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีเปิด 10 สิงหาคม 2562

  • เวลา 16.00 น. ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงาน

  • เวลา 16.15 น. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนำเสนอภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระยะ 5 ปี พร้อข้อเสนอเพื่อปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
  • เวลา 16.45 น. เสวนาหัวข้อ NEVER AGAIN โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล / ภัควดี วีระภาสพงษ์ / ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ / ภาวิณี ชุมศรี ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
  • เวลา 18.00 - 19.00 น. การแสดงเพื่อสะท้อนสิทธิในกระบวนการยุติธรรม    
    นิทรรศการ Never Again หยุด ย่ำ ซ้ำ เดิน โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้รวบรวมและจัดแสดงบางส่วนของข้าวของ ภาพถ่าย ข้อความ เรื่องราว ว่าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านขัดขืน การเคลื่อนไหว พร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอการจัดการผลพวงบางส่วนที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารครั้งนี้

    ข้าวของและเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นทั้ง พยานหลักฐาน ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะรัฐประหาร พร้อมกันไปกับ ร่องรอย ของการพยายามต่อสู้ดิ้นรนในการไม่ยอมรับอำนาจอันไม่ชอบธรรมเหล่านั้น ด้วยความหวังว่าข้าวของและเรื่องราวจะพอช่วยย้ำเตือนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา และเริ่มต้นส่งเสียงตะโกนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำ ๆ พร้อมกับเปิดโอกาสในการร่วมเรียนรู้และแสวงหาหนทางเดินฝ่ามันออกไปด้วยกัน

https://www.thailandexhibition...

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2562