Creative Career 2019 ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์

  • 13 กรกฎาคม 2562 - 14 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7952970, 98.9963016
  • นำทางโดย Google map

    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงได้จัดโครงการ Creative Career 2019 ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการก้าวสู่อาชีพนักสร้างสรรค์ โดยในปี 2562 นี้ นำเสนอภายใต้ธีมที่ชื่อว่า “Young เวิร์ค” เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับการเป็นนักสร้างสรรค์ในยุคใหม่ที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายที่ต้องเผชิญจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกอย่างเช่น เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตึงเครียด และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว


รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1 CREATIVE TALK 

การบรรยายที่สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มอาชีพสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด 

2 CREATIVE WORKSHOP

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้  กระบวนการคิดและการทำงานที่จำเป็นต่อเส้นทางการทำงานสร้างสรรค์ เพื่อฝึกทักษะก่อนเข้าสู่การทำงาน

3 CREATIVE JOB CLINIC

การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อไขข้อสงสัยหรือให้คำแนะนำอย่างตรงประเด็น  

https://web.tcdc.or.th/th/Proj...

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2562