Feel Good Food Truck

  • 3 February 2023 - 5 February 2023 Event ended
  • MAYA Lift Style Shoping center
  • GPS : 18.8023964, 98.9673337
  • Navigated by Google map

K̄hx cheiỵ chwn s̄āy kin mā xìm xr̀xy pị kạb ngān “Feel Good Food Truck” phb kạb k̄hbwn rt̄h Food Truck cảh̄ǹāy xāh̄ār læa kherụ̄̀xng dụ̄̀m kẁā 10 r̂ān dạng phr̂xm phelidphelin pị kạb dntrī s̄d fol̒khsxng h̄lākh̄lāy s̄tịl̒ cāk yeāwchn thạ̀w cheīyngh̄ım̀ thī̀ ca mā r̀wm s̄r̂āng brryākāṣ̄ Feel Good h̄ı̂ thuk khn dị̂ mā s̄nuk pị phr̂xm kạn

Show more

259 / 5,000

Translation results

Translation result

Invite food lovers to enjoy the "Feel Good Food Truck" event. Meet the food truck fleet selling food and beverages from more than 10 famous restaurants.


Ready to enjoy live folk song music. A variety of styles from youth around Chiang Mai. who will come together to create a Feel Good atmosphere for everyone to have fun together

REF MAYA Chiang Mai | Chiang Mai | Facebook

https://www.facebook.com/maya....

March 2023's events