#
ศาลเจ้าแม่กวนอิม แม่แตง
#เจ้าแม่กวนอิม #ศาลเจ้า
#
พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
#พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช