ศาลเจ้าแม่กวนอิม แม่แตง

#เจ้าแม่กวนอิม #ศาลเจ้า

พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

#พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช