ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

#อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บ่อน้ำช้างศึก สมเด็จพระนเรศวร

#บ่อน้ำช้างศึก #สมเด็จพระนเรศวร

โบราณสถานวัดพระธาตุกำแพงงาม

#พระธาตุกำแพงงาม #โบราณสถาน