#
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. (แม่แตง)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. (เมืองแกน)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ