#
ธนาคารกสิกรไทย (ไชยปราการ)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
ATM กสิกรไทย (ทงเฮง )
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย