#
ธนาคารกรุงเทพ (สาขาตลาดแม่มาลัย)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
ATM กรุงเทพ (ม่อนระมิงค์ )
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กรุงเทพ