#
ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสันปาตอง)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ