#
ธนาคารออมสิน (สาขาดอยสะเก็ด)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน