#
ธนาคารกรุงไทย (ฝาง)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ