#
ธนาคารกรุงไทย (ไชยปราการ)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ