#
ธนาคาร กรุงไทย (สาขาหางดง)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ