#
  ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาแม่แตง)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ