#
โรงงานน้ำแข็งธารทอง
#น้ำแข็ง #น้ำแข็งหลอด
#
โรงน้ำแข็ง ยศดำรง
#โรงน้ำแข็ง #น้ำแข็งหลอด #น้ำแข็งโม่