#
ฤดีภัณฑ์
#ข้าวสาร #ถุงพลาสติก #ร้อน
#
จิรภิญญา
#ข้าวสาร #ไข่ไก่
#
ดีดีการเกษตร
#ปุ๋ย #เคมี #ฮอร์โมนพืช
#
กรรณิการ์ค้าข้าว
#ข้าวสาร #ข้าวเหนียว
#
อิสระค้าข้าว
#ข้าวสาร #ข้าวเหนียว