โรงพยาบาลสะเมิง

#รักษาทั่วไป #โรงพยาบาล #รักษาฉุกเฉิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อแก้ว

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านงิ้วเฒ่า

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โสภาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #ผดุงครรภ์ #สูตินารีเวช

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยั้งเมิน

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป๊อก

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าลาน

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

สะเมิงเภสัช

#เวชภัณฑ์ #ร้านยา #เภสัช

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอมลอง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

อนุสราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #ผดุงครรภ์ #สูตินารีเวช