#
คลินิกหมอจันทนา(หมออ้อย)
#ฝากครรภ์ #อัลตราซาวด์ #สูตินารีเวช
#
ภวันตีคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
#ฝากครรภ์ #วางแผนครอบครัว #อัลตราซาวด์