คลินิกหมอจันทนา(หมออ้อย)

#ฝากครรภ์ #อัลตราซาวด์ #สูตินารีเวช

ภวันตีคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช

#ฝากครรภ์ #วางแผนครอบครัว #อัลตราซาวด์