#
โรงพยาบาลเวียงแหง
#รักษาทั่วไป #รักษาฉุกเฉิน #โรงพยาบาล
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปียงหลวง
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงป็อก
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอง
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข