#
โรงพยาบาล แม่และเด็ก (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
#โรงพยาบาลรัฐบาล #โรงพยาบาลเด็ก #คลอด
#
โรงพยาบาลมหาราชนคร (สวนดอก) เชียงใหม่
#โรงพยาบาลรัฐบาล #คลินิกเด็ก #คลินิกตา
#
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
#โรงพยาบาลรัฐบาล #โรงพยาบาลเทศบาล #โรงพยาบาล
#
โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ (ป่าแงะ)
#หูคอจมูก #จิตเวช #โรคทั่วไป
#
ศูนย์ศรีพัฒน์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อาคารศรีพัฒน์
#คลินิกกระดูกและข้อ #คลินิกสูตินรีเวช #ระบบทางเดินอาหาร
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจ็ดยอด
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด
#
โรงพยาบาลแมคเคน
#โรงพยาบาลแมคเคน #ผู้สูงอายุ #สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน
#
โรงพยาบาลสวนปรุง
#โรงพยาบาลรัฐบาล #รักษาทั่วไป #จิตเวช
#
โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ
#โรงพยาบาล #รักษาทั่วไป #รักษาฉุกเฉิน
#
โรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง
#โรงพยาบาล #สาธารณะสุข #โรงพยาบาลเทศบาล
#
โรงพยาบาลตา เซ็นต์ปีเตอร์
#รักษาตา #โรงพยาบาลตา #ต้อกระจก
#
โรงพยาบาล เอ็ม ที อินเตอร์เมด
#เบาหวาน #ไทรอยด์ #ตรวจสุขภาพประจำปี
#
โรงพยาบาลเทพปัญญา
#เทพปัญญา #ศูนย์ศัยกรรมเสริมความงาม #โปรแกรมตรวจสุขภาพ
#
โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 (โรงพยาบาลช้างเผือกเดิม)
#เทพปัญญา2 #ศูนย์ศัลยกรรมเสริมความงาม #โปรแกรมตรวจสุขภาพ
#
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
#โรงพยาบาลรัฐบาล #บริการดูแลผู้สูงอายุ #ผู้ป่วยเรื้อรัง
#
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ
#สาธารณสุข #ศูนย์บริการสาธารณสุข
#
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
#ราชเวช #คลินิกโรคหัวใจ #คลินิกสตรีวัยทอง
#
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล
#โรงพยาบาล #โรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่ #รักษาทั่วไป
#
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
#โรงพยาบาลรัฐบาล #โรคทั่วไป #อายุรกรรม
#
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
#แมคคอร์มิค #โรงพยาบาล #โรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าข่อยเหนือ
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสิงห์คำ
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าข้าม
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข
#
โรงพยาบาลทันตกรรม (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
#คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก #คลินิกทันตรังสีวิทยา #คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก
#
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
#โรงพยาบาลกรุงเทพ #โรงพยาบาล #โรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่
#
โรงพยาบาลลานนา
#ศัลยกรรมและฉุกเฉิน #กายภาพบำบัด #ศูนย์โรคปวดหลัง
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีบัวเงิน
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข
#
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
#ไตวายเรื้อรัง #ฟอกเลือด #ศูนย์ฟื้นฟูและออกกำลังกาย
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าหลุก
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สถานีอนามัย
#
โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์
#โรงพยาบาล #โรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่ #รักษาทั่วไป
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะจาว
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข
#
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
#โรงพยาบาล #โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม #โรงพยาบาลเด็กเชียงใหม่
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกครกน้อย
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข