#
กรมบัญชีกลาง
#กรมบัญชีกลาง
#
คปภ. ภาค 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
#ศปภ. #สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #อนุญาโตตุลาการ
#
คลินิกยุติธรรม
#สำนักงานยุติธรรม #คลินิกยุติธรรม
#
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน (แขวงเม็งราย)
#บัตรประจำตัวประชาชน #เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล #บัตรประชาชนหมดอายุ
#
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
#เรือนจำกลางเชียงใหม่ #เรือนจำหญิง #ทัณฑสถานหญิง
#
ที่ทำการ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
#อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ #ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
#
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (เสมียนตรา)
#การปกครองจังหวัดเชียงใหม่ #ที่ทำการปกครอง
#
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
#ธนาคาร #ธนาคารแห่งประเทศไทย #ธนาคารภาคเหนือ
#
ประชาสัมพันธ์ (สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 2)
#ประชาสัมพันธ์อาเขต #ศูนย์อาเขต2
#
ศาลปกครองเชียงใหม่
#ศาลปกครองเชียงใหม่ #ศาล #ศาลปกครอง
#
ศาลอุทธรณ์ ภาค 5
#ศาลอุทธรณ์ #ศาล
#
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
#ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
#
ศาลแขวง ศาลเยาวชน (ศาลเด็ก)
#ศาล #ศาลแขวง #ศาลเด็ก
#
ศาลแรงงาน ภาค 5
#ศาลแรงงาน
#
ศูนย์กรมอุตนิยมวิทยาภาคเหนือ
#อุตนิยมวิทยา #พยากรณ์อากาศ
#
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่
#ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่
#
ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
#พิทักษ์สิทธิเด็ก #พิทักษ์สิทธิสตรี
#
ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย
#ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขง
#
ศูนย์ประเมินความเสี่ยง ศาลจังหวัดเชียงใหม่
#ศูนย์ประเมินความเสี่ยง #ศาล #ประกันตัวศาล
#
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มฑบ.33
#ฝึกรด. #นักศึกษาวชาทหาร #หนองฮ่อ
#
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
#ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
#
ศูนย์ศึกษาบุคลากรด้านปิโตเลียม และพลังงานทหาร
#ศูนย์ศึกษาบุคลากรด้านปิโตเลียม #พลังงานทหาร
#
ศูนย์สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
#ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ #ศูนย์วิจัยสาธิต
#
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 2
#ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต2เชียงใหม่ #ศูนย์สื่อสารภูมิภาคกรมการปกครอง #สป.มท.
#
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 BOI
#BOI #ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
#
สถานธนานุบาล เทศบาล 5 (สันป่าข่อย)
#โรงรับจำนำ #โรงจำนำ #จำนำ
#
สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลป่าแดด
#โรงรับจำนำ #เทศบาล #โรงรับจำนำป่าแดด
#
สถานธนานุบาลเทศบาล 1
#โรงรับจำนำ #จำนำทอง #จำนำของ
#
สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน
#สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน
#
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
#ดูดาว #ดาราศาสตร์ #อุทยานดาราศาสตร์
#
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภา อำเภอเมืองเชียงใหม่
#เงินฝากออมทรัพย์ #สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
#
สำนักคลัง เขต 5
#คลัง #สำนักงานคลัง
#
สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
#เลือกตั้ง #สำนักงานคณะกรรมการ #การเลือกตั้ง