ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

#กู้ชีพสันนาเม็ง #กู้ภัยสันนาเม็ง #ฉุกเฉินสันนาเม็ง

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลหนองจ๊อม

#ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน #กู้ชีพกู้ภัย

สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

#สถานีดับเพลิง #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย