#
วัดพระอุด
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดกอมะม่วงเขียว
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ