#
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
#พลศึกษา #สถาบันพลศึกษา #วิทยาลัยพลศึกษา
#
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยราชภัฏ #มหาวิทยาลัย #วิทยาลัยครู
#
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
#มหาวิทยาลัยพายัพ #พายัพ #มพย.
#
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
#มหาวิทยาลัยพายัพ #พายัพ #มพย.
#
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
#มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น #มหาวิทยาลัย
#
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัย #ม.ช.