#
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
#หลักสูตรระยะสั้น #วิชาเพ้นท์เล็บ #เรียนตัดผมชาย
#
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
#วิทยาลัยนาฏศิลป์ #วิทยาลัย #นาฏศิลป์
#
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
#เทคนิคเชียงใหม่ #วิทยาลัย
#
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
#วิทยาลัย #ปวช #ปวส
#
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ
#วิทยาลัยพณิชยการ #โรงเรียนพณิชยการ
#
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
#วิทยาลัย #อาชีวศึกษา #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
#
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
#วิทยาลัยอาชีว #จันทร์รวี
#
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
#สาขาช่างยนต์ #สาขาช่างไฟฟ้า #สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
#
วิทยาลัยดุริยศิลป์ (มหาวิทยาลัยพายัพ)
#วิทยาลัยดุริยศิลป์ #เรียนดนตรี #วิทยาลัยดนตรี
#
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่
#วิทยาลัยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย #วปภ.ชม.