#
วิทยาลัยดุริยศิลป์ (มหาวิทยาลัยพายัพ)
#วิทยาลัยดุริยศิลป์ #เรียนดนตรี #วิทยาลัยดนตรี
#
วิทยาลัยนาฏศิลป์
#วิทยาลัยนาฏศิลป์ #วิทยาลัย
#
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
#วิทยาลัยอาชีว #จันทร์รวี
#
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
#วิทยาลัย #อาชีวศึกษา #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
#
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
#เทคนิคเชียงใหม่
#
วิทยาลัยเทคโนเอเชีย
#เทคโนเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย
#
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
#สาขาช่างยนต์ #สาขาช่างไฟฟ้า #สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
#
โรงเรียน ไทยวิจิตรศิลป์
#อาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลป์
#
โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
#พาณิชยการ #พาณิชน้ำคือ